Prokurator Okręgowy w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko konserwatora

Prokurator Okręgowy w Szczecinie
poszukuje kandydata na stanowisko konserwatora
 
wymiar czasu pracy ½ etatu
Zakres zadań na stanowisku pracy:
 • dbanie o dobry stan techniczny wszystkich nieruchomości prokuratur okręgu szczecińskiego, zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie  bezpośredniemu przełożonemu, zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem mienia,
 • dbanie i utrzymywanie w dobrym stanie technicznym armatury kanalizacji sanitarnej,
 • dbanie i utrzymywanie w dobrym  bezpiecznym stanie technicznym urządzeń i osprzętu elektrycznego,
 • pomoc przy dostawach materiałów biurowych do prokuratury,
 • przygotowanie i wywóz makulatury, tonerów, odpadów itp.,
 • niszczenie dokumentacji przy pomocy niszczarki,
 • prace gospodarcze polegające na  przemieszczaniu mebli, składaniu mebli, wykonywaniu półek itp.,
 • wykonywanie drobnych prac  gospodarczych związanych z wystrojem wnętrz: wieszanie obrazów, godła, półek, itp.,
 • wykonywanie drobnych prac malarskich,
 • naprawa, wymiana osprzętu, drobne naprawy urządzeń i sprzętów elektrycznych, wymiana bezpieczników, żarówek świetlówek,
 • prowadzenie bieżących napraw domków campingowych w Pobierowie w tym przygotowanie do sezonu i zabezpieczenie po sezonie,
 • szybkie usuwanie drobnych awarii,
 • wykonywanie wszelkich robót zleconych przez bezpośredniego przełożonego,
 • zakup materiałów i narzędzi na potrzeby warsztatu.
Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
 • wykształcenie zasadnicze,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 • uprawnienia elektryczne do 1 kV,
 • uprawnienia do pracy na wysokości.
Wymagane dokumenty:
 • podanie,
 • odpis dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na opublikowanie jego imienia  i nazwiska.
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie bądź nadanie drogą pocztową w terminie do dnia 25 stycznia 2017 r. na adres:
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
ul. Stoisława 6,
70-952 Szczecin pok. 129 I piętro
tel. kont. 091 484 96 75
W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.