PO IV WOS 1111.2.2017 Konkurs na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszego referenta) w Prokuraturze Rejonowej w Myśliborzu

Szczecin, dnia 16  marca 2017 r.

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY  
             Na podstawie z art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 246 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400),
Prokurator Okręgowy w Szczecinie
ogłasza konkurs
na  staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszego referenta)
w Prokuraturze Rejonowej w Myśliborzu
 
            Liczba  wolnych miejsc – 1
Zakres zadań na stanowisku pracy:
– wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych,
– prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,
– prowadzenie korespondencji, sporządzanie projektów pism,
– zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie,
– wykonywanie – w zakresie zleconym przez prokuratora – czynności formalno-prawnych, jeżeli do ich wykonania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator,
– obsługa urządzeń biurowych.
Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
·       pełna zdolność do czynności prawnych,
·       nieposzlakowana opinia,
·       niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
·       przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
·      wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
·      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
·       znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera
w sposób pozwalający na samodzielne przygotowanie dokumentacji.
Wymagania dodatkowe:
·      preferowane wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, Kierunek administracja,
·      umiejętność planowania i organizowania pracy,
·       umiejętność pracy w zespole,
·      samodzielność, obowiązkowość, kreatywność,
·      zdolności analityczne,
·       komunikatywność,
·      odporność na stres,
·      wysoki poziom wiedzy ogólnej,
·      wysoka kultura osobista,
·      udokumentowana znajomość języka obcego.
Wymagane dokumenty:
·       wniosek o dopuszczenie do konkursu,
·      Kwestionariusz osobowy (do pobrania w tym miejscu);
·       własnoręcznie napisany i podpisany życiorys,
·       odpis dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
·      oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
·      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na opublikowanie jego imienia
i nazwiska na sporządzanych zgodnie z wymogami prawnymi listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu.
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie bądź nadanie drogą pocztową w terminie do dnia 31 marca 2017 r. na adres:
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
ul. Stoisława 6,
70-952 Szczecin pok. 129 I piętro
tel. kont. 091 484 96 75
z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Konkurs  składa się z trzech etapów:
1.    etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem                    spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2.   etapu drugiego   –   praktycznego sprawdzianu umiejętności,
3.   etapu trzeciego   –  rozmowy kwalifikacyjnej.
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.
Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Rejonowej
w Myśliborzu, ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu.
Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego
do zatrudnienia na stanowisku stażysty (docelowe stanowisko młodszego referenta)
w Prokuraturze Rejonowej w Myśliborzu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej.
PROKURATOR OKRĘGOWY
 
Remigiusz Dobrowolski
Prokurator Prokuratury Regionalnej