PO IV WOS 1111.5.2017 KONKURS NA STANOWISKO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

 PO IV WOS 1111.5.2017

KONKURS NA STANOWISKO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO
W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE  
             Na podstawie z art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 246 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r.
w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400),
Prokurator Okręgowy w Szczecinie
ogłasza konkurs
na stanowisko audytora wewnętrznego
w Prokuraturze Okręgowego w Szczecinie
 
Liczba  wolnych miejsc – 1 (1/2 etatu)
Zakres zadań na stanowisku pracy:
Osoba zatrudniona na stanowisku audytora wewnętrznego wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) polegające w szczególności na:
– niezależnym i obiektywnym wspieraniu kierownika jednostki w realizacji celów
i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej pod kątem adekwatności, skuteczności i efektywności w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie i prokuraturach rejonowych okręgu szczecińskiego,
– realizacji czynności doradczych, w tym składaniu wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania wymienionych jednostek prokuratury,
– sporządzaniu w porozumieniu z kierownikiem jednostki w oparciu o analizę ryzyka planu audytu wewnętrznego na dany rok,
– sporządzaniu sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego w danym roku,
– prowadzeniu audytu wewnętrznego zgodnie z zatwierdzonym planem, a w przypadkach uzasadnionych, na wniosek kierownika jednostki, również poza rocznym planem audytu,
– prowadzeniu dokumentacji zadań audytowych oraz pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego,
– prowadzeniu audytu wewnętrznego w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych i wydanych do niej aktów wykonawczych z uwzględnieniem wskazówek zawartych w standardach audytu wewnętrznego,
– współpraca z organami kontroli zewnętrznej.
Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
·       Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
·      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
·      niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
·      przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
·       nieposzlakowana opinia,
·       wykształcenie wyższe,
·      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym konkursem,
·      posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego określone
w art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),
·      znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej oraz przepisów dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, a także przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury,
·      znajomość obowiązujących standardów audytu wewnętrznego.
Wymagania dodatkowe:
·      co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe,
·      doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej.
Wymagane dokumenty:
·       list motywacyjny,
·       życiorys,
·       kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
·       odpis lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Polsce i uzyskania tytułu magistra, albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych uznanych w Polsce,
·      kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji
do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, o których mowa w punkcie
7 wymagań koniecznych,
·      oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych,
·      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
·      oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe,
·      kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i inne kwalifikacje zawodowe (np. kopie świadectw pracy, umów o pracę, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o odbytych stażach, udziałach
w kursach i szkoleniach, certyfikatów),
·      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie bądź nadanie drogą pocztową w terminie do dnia 25 kwietnia 2017 r. na adres:
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
ul. Stoisława 6,
70-952 Szczecin pok. 129 I piętro
tel. kont. 091 484 96 75
z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Konkurs  składa się z trzech etapów:
1.    etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem     spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2.    etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności, polegającego na sprawdzeniu w formie pytań otwartych, znajomości zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej oraz uregulowań prawnych dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, a także przepisów regulujących ustrój i organizacje prokuratury,
3.   etapu trzeciego   –  rozmowy kwalifikacyjnej.
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.
Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu.
Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisku audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej.
PROKURATOR OKRĘGOWY
 
 
Remigiusz Dobrowolski
Prokurator Prokuratury Regionalnej