POSZUKUJEMY KANDYDATA NA STANOWISKO KONSERWATORA 

PROKURATOR OKRĘGOWY
W SZCZECINIE
POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO KONSERWATORA 
 
WYMIAR CZASU PRACY ½ etatu
Zakres zadań na stanowisku pracy:
–    dbanie o dobry stan techniczny wszystkich nieruchomości prokuratur okręgu szczecińskiego, zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie  bezpośredniemu przełożonemu, zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem mienia,
–    dbanie i utrzymywanie w dobrym stanie technicznym armatury kanalizacji sanitarnej,
–    dbanie i utrzymywanie w dobrym  bezpiecznym stanie technicznym urządzeń i osprzętu elektrycznego,
–    pomoc przy dostawach materiałów biurowych do prokuratury,
–    przygotowanie i wywóz makulatury, tonerów, odpadów itp.
–    niszczenie dokumentacji przy pomocy niszczarki,
–    prace gospodarcze polegające na  przemieszczaniu mebli, składaniu mebli, wykonywaniu półek itp.
–    wykonywanie drobnych prac  gospodarczych związanych z wystrojem wnętrz: wieszanie obrazów, godła, półek, itp.,
–    wykonywanie drobnych prac malarskich,
–    naprawa, wymiana osprzętu, drobne naprawy urządzeń i sprzętów elektrycznych, wymiana bezpieczników, żarówek świetlówek,
–    prowadzenie bieżących napraw domków campingowych w Pobierowie w tym przygotowanie do sezonu i zabezpieczenie po sezonie,
–    szybkie usuwanie drobnych awarii,
–    wykonywanie wszelkich robót zleconych przez bezpośredniego przełożonego
–    zakup materiałów i narzędzi na potrzeby warsztatu,
Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
–    wykształcenie zasadnicze,
·    niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
·    przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
·    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
·    uprawnienia elektryczne do 1 kV,
–    uprawnienia do pracy na wysokości,
Wymagane dokumenty:
·    podanie,
·    odpis dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia,
·    oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
·    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na opublikowanie jego imienia  i nazwiska
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie bądź nadanie drogą pocztową w terminie do dnia 15 kwietnia 2017 r. na adres:
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
ul. Stoisława 6,
70-952 Szczecin pok. 129 I piętro
tel. kont. 091 484 96 75
W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.