PO IV WOS 1111. 8.2017 Konkurs na staż urzędniczy (docelowe stanowisko informatyk) w prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Szczecin, dnia  09 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 246) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400),

Prokurator Okręgowy w Szczecinie

ogłasza konkurs:

na staż urzędniczy (docelowe stanowisko informatyk) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie.

 Liczba wolnych miejsc – 1

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • administrowanie systemami informatycznymi Prokuratury Okręgowej
  w Szczecinie oraz podległych prokuratur rejonowych,
 • instalacja, konfiguracja oraz nadzór nad pracą i rozmieszczeniem sprzętu komputerowego i licencjonowanego oprogramowania,
 • zapewnienie komunikacji z zewnętrznymi bazami danych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych i ich ochrony,
 • obsługa sprzętu RTV,
 • kontrola systemów informatycznych oraz prawidłowości prac poszczególnych serwerów i stacji roboczych. Prowadzenie profilaktycznych przeglądów i konserwacji sprzętu oraz kontrola antywirusowa zasobów sieciowych,
 • świadczenie pomocy typu „helpdesk” użytkownikom sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej sprzętu i oprogramowania. Tworzenie procedur informatycznych i zapewnienie ich przestrzegania,
 • archiwizacja danych z użytkowanego oprogramowania oraz ich ewentualne odzyskiwanie,
 • aktualizacja i kontrolna legalności zainstalowanego oprogramowania,
 • doradztwo informatyczne,
 • obsługa eksploatacyjna oraz naprawa sprzętu komputerowego,
 • prowadzenie spraw związanych z naprawami gwarancyjnymi,
 • udział w inwentaryzacji sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wydzielonej sieci elektrycznej przeznaczonej do zasilania urządzeń informatycznych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputerów i eksploatacji użytkowanych oprogramowań,
 • udział w opracowywaniu założeń do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w procedurach przetargowych dotyczących realizacji modernizacji infrastruktury technicznej oraz dostaw usług i sprzętu związanych z wdrażaniem i eksploatacją rozwiązań informatycznych.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • ukończenie co najmniej studiów wyższych pierwszego stopnia o kierunku informatycznym i uzyskanie tytułu zawodowego,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze,
 • umiejętność obsługi, diagnozowania awarii i napraw sprzętu komputerowego i sieciowego, znajomość aplikacji biurowych MS Office oraz stanowiskowych i serwerowych wersji systemów operacyjnych Windows,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Wymagania pożądane:

 • udokumentowana znajomość języka obcego,
 • dyspozycyjność,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu
  do informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • własnoręcznie napisany i podpisany życiorys,
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania w tym miejscu – kwestionariusz),
 • odpis dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście, bądź przesłanie w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r. na adres:

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

Stoisława 6, 70-952 Szczecin

pok. 129 I piętro

tel. kont. 091- 484 96 75

ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs  składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. etapu drugiego –  praktycznego sprawdzianu umiejętności,
 3. etapu trzeciego –  rozmowy kwalifikacyjnej, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej
w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko kandydata) zakwalifikowanego do zatrudnienia na staż urzędniczy (docelowe stanowisko informatyka) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz
na stronie internetowej prokuratury.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Remigiusz Dobrowolski

Prokurator Prokuratury Regionalnej