PO IV WOS 1111.9.2017 Konkurs na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Szczecin, dnia 26 czerwca 2017 r.

Na podstawie z art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 246 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400),

Prokurator Okręgowy w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie.

Liczba  wolnych miejsc – 1 (3/4 etatu)

Zakres zadań na stanowisku pracy:
Osoba zatrudniona na stanowisku pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z późn. zm.) polegające w szczególności na:
– zapewnieniu ochrony informacji niejawnych w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
– zapewnieniu ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
– zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
– kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganiu przepisów o ochronie tych informacji;
– opracowywaniu i aktualizowaniu planu ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej, w tym w razie wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, nadzoruje jego realizację;
– prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych;
– prowadzeniu zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
– prowadzeniu aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Prokuraturze Okręgowej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
– przekazywaniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub osób, wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia;
– podejmowaniu działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych;
– zapewnieniu ochrony fizycznej Prokuratury Okręgowej;
– przedstawianiu Prokuratorowi Okręgowemu wniosków i propozycji w sprawie właściwej realizacji zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
•    pełna zdolność do czynności prawnych,
•    nieposzlakowana opinia,
•    niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
•    przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
•     wykształcenie wyższe,
•    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym konkursem,
•    zdolności analityczne,
•    znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
•    umiejętność planowania i organizacji pracy,
•    umiejętność pracy w zespole,
•    samodzielność, obowiązkowość, kreatywność,
•    komunikatywność,
•    odporność na stres,
•    odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Wymagania dodatkowe:
•    udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty:
•     wniosek o dopuszczenie do konkursu,
•     kwestionariusz osobowy (do pobrania w tym miejscu);
•     własnoręcznie napisany i podpisany życiorys,
•     odpis dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
•    odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa,
•    zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW,
•    oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie bądź nadanie drogą pocztową w terminie do dnia 14 lipca 2017 r. na adres:

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
ul. Stoisława 6,70-952 Szczecin
pok. 129 I piętro
tel. kont. 091 484 96 75

z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs  składa się z trzech etapów:
1.    etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2.    etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności,
3.    etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.
Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie, ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisku pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej.

PROKURATOR OKRĘGOWY

Remigiusz Dobrowolski
Prokurator Prokuratury Regionalnej

(Na oryginale właściwy podpis)