Zarzuty dla Wójta Gminy Rewal oraz byłego skarbnika tej gminy – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nadzoruje śledztwo w sprawie dotyczącej nieprawidłowości w gospodarce finansowej Gminy Rewal, tj. o przestępstwo z art. 231 §  1 kk i inne.

W dniu 19.06.2017 r. w powyższej sprawie przedstawiono zarzuty: Wójtowi Gminy Rewal Robertowi S. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk w zb. z art. 77 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013.330) w zb. z art. 296 § 1 i 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, zaś byłemu Skarbnikowi Gminy Rewal Sewerynowi B. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk w zb. z art. 77 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013.330) w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

W toku śledztwa ustalono, że w Gminie Rewal w okresie objętym przedmiotem postępowania doszło do nieprawidłowości z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości budżetowej, a także naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych.

Nadto w oparciu o zgromadzone dowody zakwestionowano  prawidłowość zawartych umów zobowiązaniowych z podmiotami spoza sektora bankowego oraz związanych z nimi umów dotyczących restrukturyzacji powstałego zadłużenia skutkujące powstaniem po stronie Gminy Rewal szkody w wielkich rozmiarach w łącznej kwocie przekraczającej 8 mln zł, a także zagrożeniem utratą majątku Gminy Rewal spowodowanym ustanowieniem zabezpieczenia hipotecznego powyższych umów.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego. Ponadto wobec podejrzanego Roberta S. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych a wobec podejrzanego Seweryna B. zakaz opuszczania kraju.

Za czyn zarzucony podejrzanemu Robertowi S. grozi kara  pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10, zaś podejrzanemu Sewerynowi B. grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.