PO IV WOS 1111.12.2017 KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Szczecin, dnia 13 października 2017 r.
PO IV WOS 1111.12.2017
Na podstawie art. 176 § 1 ust. 1 – 4 i art. 180 § 1 – § 8 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1767) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz.1838)

Prokurator Okręgowy w Szczecinie ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie
Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 1

Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto :

• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
• jest nieskazitelnego charakteru;
• ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce;
• ukończył 24 lata.

Do zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy załączyć następujące dokumenty:

• wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
• życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
• oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
• oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze;
• oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
• aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby konkursu;
• informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności: ukończenie studiów prawniczych, ukończenie aplikacji prokuratorskiej, sędziowskiej lub aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego, znajomość języków obcych.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami, ze wskazaniem oznaczenia konkursu, należy składać w terminie do dni 7 listopada 2017 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin

W przypadku złożenia zgłoszenia i dokumentów, za pośrednictwem operatora pocztowego za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Konkurs składa się z trzech etapów:

• I etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 r.;

• II etap – test obejmujący 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego, przeprowadzony zostanie w dniu 28 listopada 2017 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6, o godz. 9.00, w sali 112;

• III etap – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r.

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu, ustali listę kandydatów (zawierającą imiona i nazwiska kandydatów) dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, która zamieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. Do trzeciego etapu konkursu dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej.

Informacja o wynikach konkursu zawierająca imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora (stażysty), na które przeprowadzony był konkurs albo informację, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów, zamieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rezerwową listę kandydatów obejmującą ich imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów znajdujących się na tej liście albo informację, że taka lista nie została sporządzona.

Staż asystencki: osoby zatrudnione w wyniku konkursu, podejmujące po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora, odbędą 6 – miesięczny staż asystencki.

Z obowiązku odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

PROKURATOR OKRĘGOWY

Remigiusz Dobrowolski
Prokurator Prokuratury Regionalnej

Na oryginale właściwy podpis.