PO IV WOS 1111. 13 .2017 konkurs na staż urzędniczy (docelowe stanowisko analityk kryminalny) 
w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie.

PO IV WOS 1111. 13 .2017
KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

 

Na podstawie  art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2017.246j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.),

Prokurator Okręgowy w Szczecinie
ogłasza konkurs

na staż urzędniczy (docelowe stanowisko analityk kryminalny)
w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie.

 

Liczba wolnych miejsc – 2

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 1. przeprowadzanie analiz kryminalnych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania – na podstawie akt postępowań przygotowawczych i ustalonych okoliczności sprawy oraz opracowywanie na ich podstawie wniosków końcowych,
 2. obsługa udostępnionych zewnętrznych baz danych,
 3. zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych i ich ochrony,
 4. opracowanie analiz i informacji w ramach zadań IX Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym konkursem i pracę przy komputerze,
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym systemów operacyjnych Windows i aplikacji biurowych MS Office,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • zdolność analitycznego i strukturalnego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, obowiązkowość i kreatywność,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres.

 

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe prawnicze z dobrą znajomością problematyki informatycznej,
 • udokumentowana znajomość języka obcego,
 • dyspozycyjność,
 • przeszkolenie lub wiedza w zakresie przeprowadzania analiz kryminalnych – szczególnie z wykorzystaniem oprogramowania: „iBase” i „Analysfs Notebook” firmy IBM i2 oraz doświadczenie w pracy w wyspecjalizowanych komórkach analitycznych organów ścigania,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych,
 • znajomość problematyki postępowań karnych, organizacji i funkcjonowania prokuratury,
 • znajomość baz danych wykorzystywanych do analizy kryminalnej, w tym: PESEL, KRK, KRS, REGON, KCIK, CEPiK, Noe.NET.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj ),
 • własnoręcznie napisany życiorys,
 • odpis dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie bądź nadani drogą pocztową w terminie do 24 listopada 2017 r. na adres:

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

Stoisława 6

70-952 Szczecin

pok. 129 I piętro tel. kont. 091 484 96 75

z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzenia umiejętności obsługi komputera i znajomości programów komputerowych,
 3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie, ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisku stażysty (docelowe stanowisko analityk kryminalny) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej.

 

PROKURATOR OKRĘGOWY
 
Remigiusz Dobrowolski
Prokurator Prokuratury Regionalnej