PO IV WOS 1111. 14 .2017 na staż urzędniczy (docelowe stanowisko inspektor) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

PO IV WOS 1111. 14 .2017
KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

 

Na podstawie z art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. 2017.246 j.t.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014.400 j.t.),

Prokurator Okręgowy w Szczecinie

ogłasza konkurs

na staż urzędniczy (docelowe stanowisko inspektor)
w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

 

Liczba  wolnych miejsc – 1 (3/4 etatu)

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pojazdów eksploatowanych przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie i Prokuratury Rejonowe oraz nadzór nad ich techniczną  eksploatacją,
 • nadzór nad stanem technicznym, wyposażeniem i wykorzystywaniem zespołu garażowo-warsztatowego,
 • przyjmowanie zgłoszeń o niesprawności samochodów eksploatowanych przez jednostki i zlecanie napraw lub zakup części oraz nadzór nad przygotowaniem samochodów do eksploatacji w okresie zimowym,
 • wydawanie kart drogowych kierowcom zatrudnionym w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie,
 • rozliczanie kart drogowych wszystkich pojazdów eksploatowanych w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie i Prokuraturach Rejonowych, w tym nadzór nad przestrzeganiem przyznanych limitów kilometrów,
 • nadzór nad pracą kierowców zatrudnionych w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz nad terminowym przeprowadzaniem badań przez wszystkich kierowców oraz badań technicznych pojazdów,
 • prowadzenie ewidencji kosztów eksploatacji samochodów i sporządzanie wymaganej w tym zakresie sprawozdawczości,
 • wykonywane wszystkich innych przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem taboru samochodowego w prokuraturach oraz nadzór nad przestrzeganiem czasu pracy kierowców,
 • nadzorowanie przygotowania do sezonu, organizowanie bieżących napraw i zabezpieczeń po sezonie domków campingowych w Pobierowie,
 • nadzór nad eksploatacją urządzeń technicznych budynku Prokuratury Okręgowej i Prokuratur Rejonowych oraz zlecanie napraw w wypadku awarii tych urządzeń,
 • zarządzanie sprzętem łączności (telefonami stacjonarnymi i komórkowymi), zgłaszanie reklamacji, rozliczanie faktur  za usługi telekomunikacyjne oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 • nadzór nad konserwacją i naprawą  urządzeń łączności, zgłaszanie awarii,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska, raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych
 • prowadzenie ewidencji odpadów oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki wytwarzanymi odpadami: makulaturą, zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi, tonerami, bateriami itp.
 • bieżące monitorowanie zużycia mediów, zgłaszanie reklamacji, rozliczanie faktur za media oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 • przygotowanie materiałów do informacji o wydatkach utrzymania nieruchomości,
 • nadzór nad realizacją umów oraz dokonywanie kontroli faktur/rachunków pod względem merytorycznym w zakresie ich realizacji,
 • prowadzenie teczek z zakresu administracji prokuratora zgodnie z odrębnymi zarządzeniami,
 • wykonywanie innych poleceń zleconych przez Prokuratora Okręgowego
  w Szczecinie lub Dyrektora Finansowo-Administracyjnego,

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym konkursem,
 • znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera, w sposób pozwalający na samodzielne przygotowanie dokumentacji,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

 

Wymagania dodatkowe:

 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania w tym miejscu);
 • własnoręcznie napisany i podpisany życiorys
 • odpis dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska na sporządzanych zgodnie z wymogami prawnymi listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu.

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie bądź nadanie drogą pocztową w terminie do dnia 24 listopada 2017 r. na adres:

 

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

Stoisława 6,70-952 Szczecin 

pok. 129 I piętro

tel. kont. 091 484 96 75

 

z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Konkurs  składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem   spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności,
 3. etapu trzeciego –  rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie, ze wskazaniem daty, miejsca
i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego
do zatrudnienia na stanowisku stażysty (docelowe stanowisko inspektor)
w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej.

 

PROKURATOR OKRĘGOWY
 Remigiusz Dobrowolski
Prokurator Prokuratury Regionalnej