Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – jednym z priorytetów w pracy prokuratorów okręgu szczecińskiego

W dniach 28 i 29 listopada 2017 r. w Centrum Integracji Społecznej SOS w Policach odbyło się szkolenie dla prokuratorów okręgu szczecińskiego, którego przedmiotem było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowi jeden z priorytetów w pracy prokuratorów okręgu szczecińskiego. W związku z powyższym, z inicjatywy Prokuratora Okręgowego w Szczecinie, udoskonalany jest kompleksowy system, który ma zapewnić właściwe reagowanie na przypadki stosowania przemocy w rodzinie, a przede wszystkim ma na celu indywidualne podejście do każdej sprawy z tej kategorii przestępstw i udzielenie osobie pokrzywdzonej wsparcia, nie tylko w zakresie opieki psychologicznej, ale przede wszystkim w zakresie skutecznej opieki prawnokarnej.

W celu podniesienia standardów jakości  i ujednolicenia metodyki prowadzonych postępowań decyzją Prokuratora Okręgowego w Szczecinie wyznaczono prokuratorów-koordynatorów do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Koordynator taki wyznaczony został w każdej prokuraturze rejonowej okręgu szczecińskiego.

Wyznaczeni prokuratorzy wzięli udział w szkoleniu, którego celem było uzyskanie przez uczestników poszerzonej, aktualnej wiedzy dotyczącej prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również psychologicznej sytuacji osoby pokrzywdzonej i sprawcy.

Cel szkolenia wpisał się w realizację punktu 30 „Wytycznych Prokuratora Generalnego z dnia 22.02.2016 r. dotyczących zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie”, wedle którego postępowania karne z zakresu przestępstw związanych z przemocą w rodzinie winni nadzorować lub prowadzić prokuratorzy specjalizujący się w tej tematyce.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w Szczecinie ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok.

Otwierając szkolenie Prokurator Okręgowy w Szczecinie zwrócił szczególną uwagę na konieczność indywidualnego podejścia do każdej ze spraw dotyczącej przemocy w rodzinie oraz podjęcia działań zapobiegających dalszej eskalacji przemocy czy konfliktu już na etapie prowadzonego postępowania przygotowawczego, w tym poprzez stosowanie tymczasowego aresztowania, nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego lub kierowanie w ramach środków zapobiegawczych podejrzanych do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Podjęte działania z pewnością przyczynią się do podniesienia umiejętności i wiedzy prokuratorów w kierunku lepszego zrozumienia specyfiki zjawiska przemocy w rodzinie, jak również wypracowania dobrych praktyk i wymiany doświadczeń pomiędzy prokuratorami. Jest to szczególnie aktualne w świetle trwającej właśnie kampanii społecznej „16 Dni przeciw Przemocy wobec Kobiet”, która odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka).