PO IV WOS 1111.16.2017 konkurs na staż urzędniczy (docelowe stanowisko inspektor ds. bhp i inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Na podstawie z art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. 2017.246 j.t.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014.400 j.t.),

Prokurator Okręgowy w Szczecinie ogłasza konkurs na staż urzędniczy (docelowe stanowisko inspektor ds. bhp i inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Liczba wolnych miejsc – 1 (1/4 etatu)

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych, o których mowa w 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
 • realizacja działań określonych w § 2 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w prawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie indywidualnych szkoleń z zakresu BHP,
 • realizacja działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, określonych w 4 ust. 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, w tym :
 • doradzanie w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowalnych, instalacyjnych i technologicznych.
 • doradzanie w zakresie wyposażenia budynków i terenów prokuratur okręgu szczecińskiego w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • doradzanie w zakresie zapewnienia osobom przebywającym w budynkach prokuratur okręgu szczecińskiego możliwości ewakuacyjnych,
 • doradzanie w zakresie przygotowania budynków i terenów prokuratur okręgu szczecińskiego do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz prowadzenie szkoleń pracowników z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • ustalanie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • dbanie o zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu ppoż, kompletowanie przepisów, zarządzeń i instrukcji w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przygotowanie wewnętrznych zarządzeń w tym zakresie i ich systematyczną aktualizację,
 • sporządzanie sprawozdań i innych dokumentów z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej,
 • współpraca z zewnętrznymi organami kontroli     (Inspekcja Pracy, Inspekcja Sanitarna, Straż Pożarna, itp.),
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Prokuratora Okręgowego w Szczecinie.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie
 • przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub,
 • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa
 • higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym konkursem,
 • znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera, w sposób pozwalający na samodzielne przygotowanie dokumentacji,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Wymagania dodatkowe:

 • udokumentowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania w tym miejscu);
 • własnoręcznie napisany i podpisany życiorys,
 • odpis dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, uprawnienia, dodatkowe kwalifikacje oraz umiejętności i osiągnięcia kandydata,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska na sporządzanych zgodnie z wymogami prawnymi listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie bądź nadanie drogą pocztową w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. na adres:

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
ul. Stoisława 6,70-952 Szczecin
pok. 129 I piętro
tel. kont. 091 484 96 75

z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności,
 3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie, ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisku stażysty (docelowe stanowisko inspektor ds. bhp i inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej.

Prokurator Prokuratury Regionalnej

Remigiusz Dobrowolski