PO IV WOS 1112.63.2017 kandydat do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika ds. zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Prokurator Okręgowy w Szczecinie poszukuje kandydata do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika ds. zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności wymaganych ustawą o zamówieniach publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych,
 • zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów dotyczących zamówień publicznych oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie,
 • prowadzenie korespondencji, sporządzanie projektów pism,
 • prowadzenie teczek z zakresu administracji prokuratora okręgowego,
 • wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych,
 • obsługa programu Ewidencja i Kontrola Zamówień Publicznych.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,
 • minimum 3 lata pracy na stanowisku związanym z bezpośrednim uczestnictwem w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 • zdolności analityczne,
 • znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność swobodnego posługiwania się sprzętem komputerowym,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do pracy,
 • własnoręcznie napisany i podpisany życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 • dokumenty poświadczające wykonywanie czynności służbowych związanych z uczestnictwem w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielaniu zamówień publicznych,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście, bądź przesłanie na adres.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie,
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin,
pok. 129 I piętro,
tel. 91 484 96 75.

 

Remigiusz Dobrowolski

Prokurator Prokuratury Regionalnej