Prokuratura Okręgowa w Szczecinie podsumowuje wyniki pracy prokuratorów okręgu szczecińskiego za 2017 rok.

Wraz z początkiem 2018 r. nadszedł czas podsumowania wyników pracy prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz podległych jej prokuratur rejonowych.

Wyniki wskazują, że nasza Prokuratura Okręgowa wraz z podległymi jej prokuraturami rejonowymi  prowadziła w minionym roku blisko 48.000 postępowań karnych, cywilnych i administracyjnych.

W sprawach karnych prokuratorzy skierowali do sądów blisko 8.000 aktów oskarżenia, zabezpieczając na mieniu podejrzanych równowartość ponad 17,5 mln zł. na poczet grożących sprawcom kar i środków karnych o charakterze finansowym, takich jak kara grzywny, ale również obowiązek naprawienia szkody czy nawiązka.

Poza prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych, prokuratorzy okręgu szczecińskiego w minionym roku brali aktywny udział w postępowaniach sądowych, uczestnicząc w ponad 28.000 posiedzeń i rozpraw.

Niezależnie od działalności w sprawach karnych, w 2017 r. prokuratorzy prokuratur okręgu szczecińskiego wytoczyli 122 powództwa o naprawienie szkody w mieniu i z zakresu prawa rodzinnego, w tym m. in. o ustalenie ojcostwa oraz zasądzenie lub podwyższenie alimentów. Złożono 639 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, w tym 248 dotyczących stosunków rodzinnych, 142 – o ubezwłasnowolnienie, 109 – o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu. Prokuratorzy złożyli także 434 wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz 184 odwołania, zażalenia, sprzeciwy i skargi do sądu administracyjnego.