Informacja na temat podstawy prawnej działań Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód podjętych w związku z konferencją pt. „Karl Marx 1818-2018, urodziny Karola Marksa”

W związku ze zorganizowaną konferencją pt. „Karl Marx 1818-2018, urodziny Karola Marksa” oraz formalnym zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 256 § 1 kodeksu karnego, a polegającego na możliwości publicznego propagowania treści totalitarnych, prokurator działając na podstawie art. 307 kodeksu postępowania karnego, zlecił właściwej jednostce Policji, przeprowadzenie czynności sprawdzających w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego.

Tym samym Policja nie działała na podstawie art. 227 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, który to przepis nie ma w przedmiotowej sprawie zastosowania. Zgodnie z treścią art. 227 ust. 1 cytowanej ustawy „Rektor dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni.” Art. 227 ust. 3 cytowanej ustawy przewiduje zaś, iż „Służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wkroczyć na teren uczelni tylko na wezwanie rektora. Służby te mogą jednak wkroczyć z własnej inicjatywy na teren uczelni w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego lub klęski żywiołowej, zawiadamiając o tym niezwłocznie rektora.” Cytowany przepis reguluje procedurę w przypadku incydentów, które zagrażają porządkowi i bezpieczeństwu na terenie uczelni wyższych.

Przytoczony przepis nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w sprawie o przestępstwo i w oparciu o kodeks postępowania karnego. Prokurator prowadzący postępowanie przygotowawcze nie jest bowiem „służbą państwową odpowiedzialną za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego” w rozumieniu art. 227 ust. 3 ustawy o Prawo o szkolnictwie wyższym i nie jest w związku z  tym adresatem normy wyrażonej w tym przepisie.

Organy prowadzące postępowanie karne (przygotowawcze) działają na podstawie Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, a także innych ustaw szczególnych regulujących pracę tych organów.  Dotyczy to również Policji. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się bowiem, iż artykuł 227 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, nie ogranicza uprawnień przysługujących Policji w wypełnianiu również innych ustawowych obowiązków wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy o Policji, a zwłaszcza obowiązku wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych jest bowiem tylko jednym z wielu ustawowych zadań Policji, które zostało ustanowione w art. 1 ust. 2 ustawy o Policji.

Reasumując, działania Prokuratury oraz Policji podjęte w związku z konferencją pt. „Karl Marx 1818-2018, urodziny Karola Marksa” były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.