Stanowisko Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w związku z czynnościami podejmowanymi w sprawie konferencji pt. „Karl Marx 1818-2018, urodziny Karola Marksa”.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód w Szczecinie nadzoruje postępowanie przygotowawcze w związku z pisemnym zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 256 § 1 kk. Zgodnie z tym przepisem: „Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Z uwagi na złożenie do prokuratury pisma, w którym osoba zawiadamiająca wskazała, iż istnieje podejrzenie, że podczas organizowanej konferencji pt. „Karl Marx 1818-2018, urodziny Karola Marksa”, może dojść do publicznego propagowania treści totalitarnych, prokurator bez wszczynania śledztwa zlecił właściwej miejscowo jednostce policji, jedynie poczynienie ustaleń w zakresie kwestii będących przedmiotem zawiadomienia, w celu jego zweryfikowania, niezbędnych do podjęcia decyzji merytorycznej.

Czynności podjęte przez funkcjonariuszy Policji nie zakłóciły przebiegu organizowanej konferencji i polegały na rozpytaniu kierownika ośrodka w którym odbywała się konferencja oraz jednego z jej uczestników.

Powyższe działania prokuratury były konsekwencją złożenia w tej sprawie formalnego zawiadomienia. Celem działania prokuratury było jego zweryfikowanie i ustalenie, czy rzeczywiście zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa na jakie wskazano. Każde zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa podlega sprawdzeniu i procesowej ocenie.