PO IV WOS 1111. 2 . 2018 KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Szczecin, dnia  12  czerwca 2018 r.

PO IV WOS 1111. 2 . 2018

 

Na podstawie art. 176 § 1 ust. 1 – 4 i art. 180 § 1 – § 9 ustawy z dnia
28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz.1838)

 

 Prokurator Okręgowy

w Szczecinie

 

ogłasza

              KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

            w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 2

Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto :

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce;
 • ukończył 24 lata

Do zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy załączyć następujące dokumenty:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze;
 • oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  na potrzeby rekrutacji REKRUTACJA – OŚWIADCZENIE – do pobrania w tym miejscu );
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności: ukończenie studiów prawniczych, ukończenie aplikacji prokuratorskiej, sędziowskiej lub aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego, znajomość języków obcych.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami,  ze wskazaniem oznaczenia konkursu, należy składać w terminie do dnia 28 czerwca 2018 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

 

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie 

Stoisława 6, 70-952 Szczecin

 

W przypadku złożenia zgłoszenia i dokumentów, za pośrednictwem operatora pocztowego za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

 

 • I etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu odbędzie się w dniu 5 lipca 2018 r.;

 

 • II etap – test obejmujący 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego, przeprowadzony zostanie
  w dniu 13 lipca 2018 r.
  w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy
  ul. Stoisława 6, o godz. 9.00, w sali 112;

 

 • III etap – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 16 lipca 2018 r.

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu, ustali listę kandydatów (zawierającą imiona i nazwiska kandydatów) dopuszczonych
do drugiego etapu konkursu, która zamieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Do trzeciego etapu konkursu dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej.

Informacja o wynikach konkursu zawierająca imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora (stażysty), na które przeprowadzony był konkurs albo informację, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów, zamieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rezerwową listę kandydatów obejmującą ich imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów znajdujących się na tek liście albo informację, że taka lista nie została sporządzona.

Staż asystencki: osoby zatrudnione w wyniku konkursu, podejmujące po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora, odbędą 6 – miesięczny staż asystencki. Z obowiązku odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

PROKURATOR OKRĘGOWY

Remigiusz Dobrowolski
Prokurator Prokuratury Regionalnej