RP III WOS 1111.3.2018 Prokurator Regionalny w Szczecinie ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

 

RP III WOS 1111.3.2018  

Prokurator Regionalny w Szczecinie   

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na staż urzędniczyna stanowisko

audytora wewnętrznego

w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  

Nazwa i adres prokuratury:

Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza 153, 71 – 260 Szczecin,Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.3.2018,

LICZBA WOLNYCH STANOWISK:

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia 1 stanowiska audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w wymiarze 1/2 etatu.

ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY
:

 1. Zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zmianami),
 1. zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września

2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach z tego audytu (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 506 z późn. zmianami).

WYNAGRODZENIE:

Wynagrodzenie na stanowisku audytora wewnętrznego w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury (stanowiska samodzielne) określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., Nr 485z późn zm.) w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów  i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku audytora wewnętrznego jest, zgodnie z zapisami ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zmianami) wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań, poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, polegające w szczególności na:

–          systematycznej ocenie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie,

–          wykonywaniu czynności doradczych, w tym składaniu wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOM:

Do konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie może przystąpić osoba, która spełnia poniżej określone warunki, w tym wskazane w art. 286 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zmianami), tj.:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była karana  za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. posiada wykształcenie wyższe,
 5. posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
  1. jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
  2. złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  3. uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  4. dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,
 6. posiada znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej oraz przepisów dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego,
 7. posiada znajomość technik pracy biurowej i umiejętność obsługi komputera, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych,
 8. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 1. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe,
 2. doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,
 3. zdolności analityczne, wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność pracy w zespole.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoba przystępująca do konkursu winna złożyć następujące dokumenty:
1.   wniosek o dopuszczenie do konkursu;

 1. własnoręcznie napisany i podpisany życiorys;
 2. kwestionariusz osobowy (Do pobrania w tym miejscu);
  4.    kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
  5.    oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
  7.    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu;
  8.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 4. klauzula informacyjna(do pobrania w tym miejscu);

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU:

Konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie przeprowadza Komisja powołana przez Prokuratora Regionalnego w Szczecinie.
Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).
  
KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

I etap – wstępna selekcja ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności w formie pisemnego testu z zakresu znajomości przepisów ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicznych  rachunkowości budżetowej, problematyki z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

TERMINY:

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r.w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, przy ul. Adama Mickiewicza 153, 71-260 Szczecin, pok. 225 (II piętro) tel. kontaktowy 91 441 09 79, 441 09 50lub przesłać pocztą.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

W zgłoszeniu należy wskazać sygnaturę konkursu: RP III WOS 1111.3.2018 oraz w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem terminu  i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie ze wskazaniem miejsca, daty i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu dla poszczególnych kandydatów nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

PROKURATOR  REGIONALNY                                                                                            Artur Maludy

RP III WOS 1111.4.2018 Prokurator Regionalny w Szczecinie ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.4.2018

Prokurator Regionalny w Szczecinie

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i pro-kuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwo-ści z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowa-dzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy 

na stanowisko

pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 

w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Nazwa i adres prokuratury:

Prokuratura Regionalna w Szczecinie,

ul. Adama Mickiewicza 153, 71 – 260 Szczecin,
Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.4.2018,

LICZBA WOLNYCH STANOWISK:

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia 1 stanowiska pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w wymiarze 1/2 etatu.

Zakres zadań na stanowisku pracy:

Osoba zatrudniona na stanowisku pełnomocnika do spraw ochrony informacji nie-jawnych wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późn. zm.) pole-gające w szczególności na:
1. zapewnieniu ochrony informacji niejawnych w tym stosowanie środków bez-pieczeństwa fizycznego;
2. zapewnieniu ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
3. zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
4. kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
5. opracowywaniu i aktualizowaniu planu ochrony informacji niejawnych w tym w razie wprowadzenia stanów nadzwyczajnych;
6. prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych ;
7. prowadzeniu zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępo-wań sprawdzających;
8. prowadzeniu aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Prokuraturze Regional-nej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostę-pu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadcze-nia bezpieczeństwa lub je cofnięto ;
9. przekazywaniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub osób wobec, których pod-jęto decyzję o cofnięciu poświadczenia ,
10. podejmowaniu działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
11. zapewnieniu ochrony fizycznej Prokuratury Regionalnej,
12. przedstawianiu Prokuratorowi Regionalnemu wniosków i propozycji w sprawie właściwej realizacji zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych;

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
• pełna zdolność do czynności prawnych,
• nieposzlakowana opinia,
• niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• wykształcenie wyższe,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym konkur-sem,
• zdolności analityczne,
• znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
• umiejętność planowania i organizacji pracy,
• umiejętność pracy w zespole,
• samodzielność, obowiązkowość, kreatywność,
• komunikatywność,
• odporność na stres,
• odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Wymagania dodatkowe:
• udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony informacji niejawnych,
• zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW.
Wymagane dokumenty:
• wniosek o dopuszczenie do konkursu,
• kwestionariusz osobowy (Do pobrania w tym miejscu);
• własnoręcznie napisany i podpisany życiorys,
• odpis dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
• odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW,
a także przez były Urząd Ochrony Państwa,
• oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestęp-stwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oso-bowych na potrzeby konkursu.
• klauzula informacyjna (do pobrania w tym miejscu);

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU:

Konkurs na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie przeprowadza Komisja powołana przez Prokuratora Regionalnego w Szczecinie.
Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kon-kursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).

KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

I etap – wstępna selekcja ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności w formie pisemnego testu z zakresu znajomości przepisów ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicz-nych rachunkowości budżetowej, problematyki z zakresu gospodarowania mie-niem Skarbu Państwa,
III etap – rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie ocena umiejętno-ści kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

TERMINY:

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, przy ul. Adama Mickiewicza 153, 71-260 Szczecin, pok. 225 (II pię-tro) tel. kontaktowy 91 441 09 79, 441 09 50 lub przesłać pocztą.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

W zgłoszeniu należy wskazać sygnaturę konkursu: RP III WOS 1111.4.2018 oraz
w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie interne-towej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz umieszczona na tablicy informa-cyjnej w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, nie później niż na 7 dni przed ter-minem rozpoczęcia tego etapu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regio-nalnej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie ze wskazaniem miejsca, daty i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu dla poszczególnych kandyda-tów nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

PROKURATOR REGIONALNY
Artur Maludy

PO VII WB 261.10.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

PO VII WB 261.10.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Wzór umowy

7. Wykaz samochodów

8. Oświadczenie o grupie kapitałowej

9. Protokól z jawnego otwarcia ofert

10. zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

Akt oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku drogowego do którego doszło na ul. Malczewskiego – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o popełnienie  przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 9 grudnia 2017 r. w Szczecinie na ul. Malczewskiego spowodował wypadek drogowy w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki Fiat Seicento, jadąc lewym pasem ruchu od strony ul. Matejki w kierunku al. Wyzwolenia wykonując manewr wyprzedzania z prawej strony pojazdu marki Renault Scenic, nie dostosował prędkości do warunków drogowych i stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał od prawej krawędzi jezdni przez pas zieleni rozdzielający obie jezdnie i zderzył się z samochodem marki Fiat Siena, który jechał z kierunku przeciwnego, w wyniku czego kierujący tym pojazdem zjechał na chodnik i uderzył w zaparkowany samochód marki Peugeot powodując jego uderzenie w słup latarni, na skutek czego dwóch pasażerów samochodu marki Fiat Siena odniosło obrażenia ciała na okres przekraczający 7 dni, tj. o przestępstwo z art. 177 § 1 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku drogowego do którego doszło na ul. Malczewskiego – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo.