Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała akt oskarżenia między innymi przeciwko byłemu wójtowi Gminy Rewal.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nadzorowała śledztwo w sprawie dotyczącej nieprawidłowości w gospodarce finansowej Gminy Rewal, tj. o przestępstwo z art. 231 §  1 kk i inne.

W dniu 29 czerwca 2018 r. prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie, akt oskarżenia m. in. przeciwko byłemu wójtowi Gminy Rewal – Robertowi S., któremu zarzuca się m. in., iż w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dna 31 grudnia 2016 r., wykonując obowiązki na stanowisku wójta Gminy Rewal i będąc odpowiedzialnym za całość gospodarki finansowej oraz prowadzenie jej w sposób celowy i oszczędny, a także wykonywania obowiązków w zakresie kontroli zarządczej oraz nadzoru nad osobami, którym powierzono prowadzenie obowiązków z zakresu rachunkowości umyślnie przekroczył swoje uprawnienia oraz nie dopełnił ciążących obowiązków, między innymi zawierając umowy zobowiązaniowe z podmiotami spoza sektora bankowego oraz związane z nimi umowy dotyczące restrukturyzacji powstałego zadłużenia skutkujące powstaniem po stronie Gminy Rewal szkody w wielkich rozmiarach w łącznej kwocie przekraczającej 21 mln zł, tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 kk w zb. z art. 77 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013.330) w zb. z art. 296 § 1 i 3 kk w zw. z art. 296 § 1 a kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Ponadto Robertowi S. zarzuca się to, że w okresie od 8 do 9 kwietnia 2014 r. wykonując obowiązki na stanowisku wójta Gminy Rewal umyślnie przekroczył uprawnienia, w ten sposób że działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, a także korzystając z pomocy innej ustalonej osoby przywłaszczył środki pieniężne w kwocie 17.765 zł., czym działał na szkodę interesu publicznego oraz Gminy Rewal, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk w zw. z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Akt oskarżenia objął również Seweryna B.Artura M. i Iwonę S.– pełniących kolejno obowiązki skarbników Gminy Rewal. Sewerynowi B. zarzuca się, iż jako funkcjonariusz publiczny umyślnie przekroczył uprawnienia oraz nie dopełnił ciążących na nim obowiązków, między innymi poprzez nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zarzuty wobec Artura M. i Iwony S. związane są z podpisywaniem umów zobowiązaniowych z podmiotami spoza sektora bankowego, z czym narazili i doprowadzili do powstania szkody w wielkich rozmiarach, tj. o czyn z art. 231§1 kk i inne.

Aktem oskarżenia objęto również osoby, z którymi Robert S. współdziałał w zakresie przywłaszczenia środków pieniężnych na szkodę Gminy.

Śledztwo wykazało, że w Gminie Rewal w okresie objętym przedmiotem postępowania doszło do nieprawidłowości z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości budżetowej, a także naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych.

Nadto w oparciu o zgromadzone dowody zakwestionowano  prawidłowość zawartych umów zobowiązaniowych z podmiotami spoza sektora bankowego oraz związanych z nimi umów dotyczących restrukturyzacji powstałego zadłużenia skutkujące powstaniem po stronie Gminy Rewal szkody w wielkich rozmiarach w łącznej kwocie przekraczającej 21 mln zł, a także zagrożeniem utratą majątku Gminy Rewal spowodowanym ustanowieniem zabezpieczenia hipotecznego powyższych umów.

W toku prowadzonego śledztwa wobec podejrzanego Roberta S. prokurator zastosował środki zapobiegawcze m. in. w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego, a także zawieszenie w czynnościach służbowych. Wobec Seweryna B. oraz Artura M. zastosowano m. in. dozór Policji i poręczenie majątkowe, natomiast wobec Iwony S. prokurator zastosował m. in. środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach skarbnika Gminy Rewal i poręczenie majątkowe. Środki zapobiegawcze m.in. w postaci dozoru policji, zastosowano również wobec osób współdziałających w przywłaszczeniu pieniędzyna szkodę Gminy. Dodatkowo na mieniu podejrzanych zabezpieczono środki pieniężne na poczet przyszłych kar.

Za czyny zarzucone podejrzanemu Robertowi S., Sewerynowi B. i Iwonie S.  grozi kara  pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10, zaś podejrzanemu Arturowi M. grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Podejrzanym współdziałającym w przywłaszczeniu pieniędzy grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.