Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o znęcanie się nad psami – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu Rejonowego                                  w Goleniowie akt oskarżenia, przeciwko podejrzanemu m. in. o to, że w okresie do dnia 7 sierpnia 2018 r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Osina, działając wbrew przepisom ustawy o ochronie zwierząt, znęcał się nad dwoma psami rasy mieszanej w ten sposób, że utrzymywał je w niewłaściwych warunkach bytowania, nie zapewnił im pożywienia oraz wody, a nadto w stosunku do jednego z psów posiadającego ranę otwartą w okolicy tułowia nie zapewnił należytej opieki weterynaryjnej , tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o znęcanie się nad psami – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

PO IV WOS 1110.14.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

PO IV WOS 1110.14.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Prokurator Okręgowy w Szczecinie, uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu szczecińskiego:

• 1 etat w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie

Czytaj dalej PO IV WOS 1110.14.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

PO IV WOS 1110.16.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

PO IV WOS 1110.16.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Prokurator Okręgowy w Szczecinie, uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu szczecińskiego:

• 1 etat w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

Czytaj dalej PO IV WOS 1110.16.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

PO IV WOS 1110.15.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Szczecin, dnia 15 listopada 2018 r.
PO IV WOS 1110.15.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Prokurator Okręgowy w Szczecinie, uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu szczecińskiego:

• 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Stargardzie

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi
do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.), winny zgłosić swoją kandydaturę w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. poprzez złożenie stosownego wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Szczecinie i oznaczonego sygnaturą niniejszego naboru PO IV WOS 1110.15.2018.

Wniosek należy złożyć w

Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie,
ul. Stoisława 6,
70-952 Szczecin

Czytaj dalej PO IV WOS 1110.15.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Sprawca stosujący przemoc domową tymczasowo aresztowany na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo

Na wniosek Prokuratora Rejonowego Szczecin-Niebuszewo Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego m. in. o to, że w okresie od września 2015 r. do dnia 20 października 2018 r. w Szczecinie, znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją matką w ten sposób, że wszczynał bezpodstawne awantury podczas których zachowywał się agresywnie wobec pokrzywdzonej, wyzywał ją słowami wulgarnymi, groził pozbawieniem życia, a także szarpał, popychał i kopał, a ponadto w dniu 20 października 2018 r. spowodował u niej uszkodzenie ciała na okres dłuższy niż 7 dni w postaci zadrapania i zasinienia okolicy łokcia lewej ręki, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Sprawca stosujący przemoc domową tymczasowo aresztowany na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo

RP III WOS 1111.7.2018 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

RP III WOS 1111.7.2018

Prokurator Regionalny w Szczecinie

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs
na staż urzędniczy
na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

Nazwa i adres prokuratury:

Prokuratura Regionalna w Szczecinie,
ul. Adama Mickiewicza 153,
71 – 260 Szczecin,

Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.7 .2018,

LICZBA WOLNYCH STANOWISK: 1

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia 1 stanowiska eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w wymiarze 1 etatu.

WYNAGRODZENIE:

Wynagrodzenie na stanowisku eksperta w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury (stanowiska samodzielne) określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., Nr 485z późn zm.) w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.przygotowywanie analiz i ocen dotyczących mechanizmów ekonomicznych ujawnianych w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, objętych postępowa-niami karnymi,
2.wstępne badania zabezpieczonej w postępowaniach przygotowawczych doku-mentacji finansowej, podatkowej i bankowej oraz opiniowanie w zakresie jej kom-pletności i przydatności dowodowej,
3.dokonywanie samodzielnie lub we współdziałaniu z analitykiem kryminalnym Prokuratury Regionalnej w Szczecinie analizy dokumentacji finansowej, podatko-wej i bankowej, zabezpieczonej w toczących się postępowaniach przygotowaw-czych, formułowanie na jej podstawie wniosków oraz sporządzanie pisemnych analiz,
4.analiza materiału dowodowego gromadzonego w postępowaniach przygotowaw-czych, w tym prowadzenie analizy akt postępowań kontrolnych, prowadzonych przez organy skarbowe, dokumentacji księgowej i podatkowej firm, także prowa-dzonej w systemach informatycznych,
5.konsultowanie podejmowanych w toku postępowań przygotowawczych czynno-ści procesowych,
6.udzielanie prokuratorom merytorycznej pomocy w ustalaniu kierunków postępo-wania dowodowego w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, wyko-nywanie innych czynności zlecanych przez przełożonych.

Wymagania niezbędne:

1.pełna zdolność do czynności prawnych;
2.nieposzlakowana opinia, niekaralność sądowa, w tym za przestępstwa skarbowe;
3.przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
4.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, którego dotyczy kon-kurs;
5.wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia;
6.co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie problematyki związanej z zakre-sem obowiązków eksperta;
7.wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.
Wymagania dodatkowe:
1.znajomość przepisów dot. funkcjonowania prokuratury;
2.dobra znajomość aplikacji MS Excel, MS Word;
3.umiejętność wykorzystywania oprogramowania typu OCR;
4.znajomość oprogramowania Matic – mAnalyser;
5.doświadczenie w użytkowaniu oprogramowania IBM iBase, Analyst`s Notebook lub innych narzędzi wykorzystywanych w analizie kryminalnej;
6.praktyka w stosowaniu analizy kryminalnej w postępowaniach o charakterze ekonomicznym.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoba przystępująca do konkursu winna złożyć następujące dokumenty:

1. wniosek o dopuszczenie do konkursu;
2. własnoręcznie napisany i podpisany życiorys;
3. kwestionariusz osobowy (do pobrania w tym miejscu);
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i do-świadczenie zawodowe;
5. oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone prze-ciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych oso-bowych na potrzeby konkursu;
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
8. klauzula informacyjna (do pobrania w tym miejscu);

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU:

Konkurs na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicz-nych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie przeprowadza Komisja powołana przez Prokuratora Regionalnego w Szczecinie.
Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kon-kursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).

KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

I etap – wstępna selekcja ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
II etap – praktycznego sprawdzianu umiejętności,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wy-konywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

TERMINY:

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, przy ul. Adama Mickiewicza 153, 71-260 Szczecin, pok. 225 (II pię-tro) tel. kontaktowy 91 441 09 79, 441 09 50 lub przesłać pocztą.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

W zgłoszeniu należy wskazać sygnaturę konkursu: RP III WOS 1111.7.2018 oraz w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie interne-towej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz umieszczona na tablicy informa-cyjnej w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, nie później niż na 7 dni przed ter-minem rozpoczęcia tego etapu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regio-nalnej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie ze wskazaniem miejsca, daty i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu dla poszczególnych kandyda-tów nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

PROKURATOR REGIONALNY
Artur Maludy

Podejrzany o udzielanie narkotyków tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu, Sąd Rejonowy w Świnoujściu zastosował tymczasowe aresztowanie wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w okresie od sierpnia 2017 r. do 9 sierpnia 2018 r. w Świnoujściu działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, udzielił innym ustalonym osobom środków odurzających i psychotropowych w postaci marihuany o łącznej wadze 110 gram oraz amfetaminy o łącznej wadze 16 gram, tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne.

Czytaj dalej Podejrzany o udzielanie narkotyków tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Akt oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku drogowego – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 9 maja 2018 r. w Szczecinie spowodował wypadek drogowy w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki Skoda jadąc ulicą 26-go Kwietnia od strony ulicy Santockiej w kierunku ulicy Twardowskiego, naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że w trakcie wykonywania manewru skrętu w lewo, nie udzielił pierwszeństwa kierującej samochodem osobowym marki Peugeot, w wyniku czego doszło do zderzenia obu pojazdów, na skutek którego u pokrzywdzonej kierującej pojazdem marki Peugeot doszło do obrażeń ciała w tym urazu lewej ręki na okres trwający dłużej niż 7 dni,  tj. o przestępstwo z art. 177 § 1 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku drogowego – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Tymczasowy areszt dla podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego Szczecin-Śródmieście, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w dniu 21 i 22 października 2018 r. w jednym z mieszkań w Szczecinie, kierował pod adresem pokrzywdzonej groźby karalne, grożąc jej pozbawieniem życia i zdrowia, co wzbudziło u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę ich spełnienia, tj. o czyn z art. 190 § 1 kk i inne,

Czytaj dalej Tymczasowy areszt dla podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.