PO IV WOS 1112.2.2019 Prokurator Okręgowy w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko KONSERWATORA w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Liczba  wolnych miejsc – 1

          Wymiar czasu pracy – ½ etatu

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 •  wykształcenie zasadnicze,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 •  przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 • uprawnienia elektryczne do 1kV,
 • uprawnienia do pracy na wysokości.  

Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność,
 • odporność na stres,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do pracy ze wskazaniem sygnatury ogłoszenia,
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania w tym miejscu);
 • odpis dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  na potrzeby rekrutacji (do pobrania w tym miejscu).

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie bądź nadanie drogą pocztową w terminie do dnia 10 kwietnia 2019 r. na adres:

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

ul. Stoisława 6,

70-952 Szczecin pok. 129 I piętro

tel. kont. 091 484 96 40

PROKURATOR OKRĘGOWY

Remigiusz Dobrowolski

Prokurator Prokuratury Regionalnej