PO IV WOS 1111.6.2019 KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY – Prokurator Okręgowy w Szczecinie ogłasza konkurs na staż urzędniczy (docelowe stanowisko analityk kryminalny) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie.

Liczba wolnych miejsc – 1

Na podstawie z art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu  przeprowadzania  konkursów  na  staż  urzędniczy  w sądzie  i  prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400),

Prokurator Okręgowy w Szczecinie
ogłasza konkurs
na staż urzędniczy (docelowe stanowisko analityk kryminalny)
w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie.

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 1. przeprowadzanie analiz kryminalnych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania – na podstawie akt postępowań przygotowawczych oraz ustalonych okoliczności sprawy oraz opracowywanie na ich podstawie wniosków końcowych,
 2. obsługa udostępnionych zewnętrznych baz danych,
 3. zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych i ich ochrony,
 4. opracowanie analiz i informacji w ramach zadań IX Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym konkursem i pracę przy komputerze,
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym systemów operacyjnych Windows i aplikacji biurowych MS Office,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • zdolność analitycznego i strukturalnego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, obowiązkowość i kreatywność,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe prawnicze z dobrą znajomością problematyki informatycznej,
 • udokumentowana znajomość języka obcego,
 • dyspozycyjność,
 • przeszkolenie lub wiedza w zakresie przeprowadzania analiz kryminalnych – szczególnie z wykorzystaniem oprogramowania: „iBase” i „Analysfs Notebook” firmy IBM i2 oraz doświadczenie w pracy w wyspecjalizowanych komórkach analitycznych organów ścigania,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych,
 • znajomość problematyki postępowań karnych, organizacji i funkcjonowania prokuratury,
 • znajomość baz danych wykorzystywanych do analizy kryminalnej, w tym: PESEL, KRK, KRS, REGON, KCIK, CEPiK, Noe.NET.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania w tym miejscu),
 • odpis dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na opublikowanie jego imienia oraz nazwiska na sporządzanych zgodnie z wymogami prawnymi listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (do pobrania w tym miejscu).

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie bądź nadanie drogą pocztową w terminie do dnia 31 maja 2019 r. na adres:

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
ul. Stoisława 6,
70-952 Szczecin pok. 129 I piętro
tel. kont. 091 484 96 75

z podaniem oznaczenia konkursu oraz jednostki organizacyjnej, której zgłoszenie dotyczy. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. etapu  drugiego – praktycznego  sprawdzenia  umiejętności  obsługi   komputera i znajomości programów komputerowych,
 3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, której przedmiotem będzie ocena umiejętności   kandydata   dotycząca   wykorzystania  w  praktyce  jego  wiedzy  z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisku stażysty (docelowe stanowisko młodszego referenta) podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej.

PROKURATOR OKRĘGOWY

Remigiusz Dobrowolski
Prokurator Prokuratury Regionalnej