PO IV WOS 1111.2.2018 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE WYŁONIONYCH W WYNIKU KONKURSU PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 13-16.07. 2018 R.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE WYŁONIONYCH W WYNIKU KONKURSU PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 13-16.07. 2018 R.

 1. Martyna Skierska,
 2. Agata Trębacz.

Lista rezerwowa:

 1. Jagoda Ciszewska,
 2. Magdalena Wroniecka,
 3. Justyna Łyszkiewicz,
 4. Aleksandra Awdymirzec,
 5. Patrycja Bursa,
 6. Radosław Kwaśniewski

  Przewodniczący Komisji

PO IV WOS 1112.25.2018 kandydat do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika księgowości

PO IV WOS 1112. 25 .2018

kandydat do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika księgowości w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Prokurator Okręgowy w Szczecinie poszukuje kandydata do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika księgowości w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem dokumentów finansowo-księgowych do księgowania,
 • zapewnienie sprawnego obiegu wpływających dokumentów finansowo-księgowych oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie,
 • obsługa programu finansowo-księgowego,
 • prowadzenie korespondencji, sporządzanie projektów pism,
 • wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych,

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 • zdolności analityczne,
 • znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność swobodnego posługiwania się sprzętem komputerowym,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do pracy,
 • własnoręcznie napisany i podpisany życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,
 • zaświadczenie potwierdzające niekaralność.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów do dnia 30 kwietnia 2018 r. osobiście, bądź przesłanie na adres:

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie,
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin,
pok. 129 I piętro,
tel. 91 484 96 75.

PO VII WB 261.2.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Umowa

7. Wykaz samochodów

8. Informacja z otwarcia ofert.

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

PO IV WOS 1111.1.2018: ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO INSPEKTORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

PO IV WOS 1111.1.2018

           

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie konkursu na staż urzędniczy (docelowe stanowisko inspektora ds. bhp i inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie komisja konkursowa ustaliła, że do drugiego etapu konkursu zakwalifikowana zostanie:

–  pani Lidia Maria Gietko

 

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 13 lutego 2018 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej
w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 10:00.
 

 

Kandydat proszony jest   o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie, do gabinetu nr 129.

 

Sekretarz Komisji

Iwona Kurałowicz

PO VII WB 262.24.2018 Wykonanie dokumentacji budowlanej remontu i przebudowy budynku położonego przy ul. Wawrzyniaka 14 w Szczecinie będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie i Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie

01_WAWRZYNIAKA_14_PLAN

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Załącznik nr 1 do wzoru umowy

5. rzut piwnicy – scan393

6. rzut parteru – scan394

7. rzut I piętra – scan395

8. rzut II piętra – scan396

9. rzut III piętra – scan397

10. rzut IV piętra – scan398

11. rzut V piętra – scan399

12. rzut VI piętra – scan400

13. rzut VII piętra – scan401

14. rzut VIII piętra – scan402

15. Zawiadomienie o wyborze oferty

PO IV WOS 1111.13.2017 Informacja o wynikach konkursu na 2 stanowiska stażysty (docelowe stanowisko analityk kryminalny) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Na podstawie § 10 ust 1 pkt 2 i ust. 3 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 400) informuję, że do zatrudnienia na dwa stanowiska stażysty (docelowe stanowisko analityk kryminalny) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

 1. Joanna Putra,
 2. Aleksandra Tokłowicz

Lista rezerwowa:

 1. Aneta Maziarek

PROKURATOR OKRĘGOWY

Komunikat w sprawie zmiany siedziby i danych teleadresowych Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie

Uprzejmie informuję, że z dniem 15 stycznia 2018 roku Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie będzie miała siedzibę w nowej lokalizacji przy ulicy Wawrzyniaka 14 w Szczecinie.

Jednocześnie informuję, że ulegają także zmianie numery telefonów stacjonarnych do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie
ul. Wawrzyniaka 14
70-392 Szczecin
tel. 91 42 44 600
fax 91 42 44 602