PO IV WOS 1110.14.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

PO IV WOS 1110.14.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Prokurator Okręgowy w Szczecinie, uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu szczecińskiego:

• 1 etat w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie

Czytaj dalej PO IV WOS 1110.14.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

PO IV WOS 1110.16.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

PO IV WOS 1110.16.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Prokurator Okręgowy w Szczecinie, uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu szczecińskiego:

• 1 etat w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

Czytaj dalej PO IV WOS 1110.16.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

PO IV WOS 1110.15.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Szczecin, dnia 15 listopada 2018 r.
PO IV WOS 1110.15.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Prokurator Okręgowy w Szczecinie, uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu szczecińskiego:

• 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Stargardzie

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi
do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.), winny zgłosić swoją kandydaturę w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. poprzez złożenie stosownego wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Szczecinie i oznaczonego sygnaturą niniejszego naboru PO IV WOS 1110.15.2018.

Wniosek należy złożyć w

Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie,
ul. Stoisława 6,
70-952 Szczecin

Czytaj dalej PO IV WOS 1110.15.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

RP III WOS 1111.7.2018 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

RP III WOS 1111.7.2018

Prokurator Regionalny w Szczecinie

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs
na staż urzędniczy
na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

Nazwa i adres prokuratury:

Prokuratura Regionalna w Szczecinie,
ul. Adama Mickiewicza 153,
71 – 260 Szczecin,

Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.7 .2018,

LICZBA WOLNYCH STANOWISK: 1

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia 1 stanowiska eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w wymiarze 1 etatu.

WYNAGRODZENIE:

Wynagrodzenie na stanowisku eksperta w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury (stanowiska samodzielne) określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., Nr 485z późn zm.) w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.przygotowywanie analiz i ocen dotyczących mechanizmów ekonomicznych ujawnianych w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, objętych postępowa-niami karnymi,
2.wstępne badania zabezpieczonej w postępowaniach przygotowawczych doku-mentacji finansowej, podatkowej i bankowej oraz opiniowanie w zakresie jej kom-pletności i przydatności dowodowej,
3.dokonywanie samodzielnie lub we współdziałaniu z analitykiem kryminalnym Prokuratury Regionalnej w Szczecinie analizy dokumentacji finansowej, podatko-wej i bankowej, zabezpieczonej w toczących się postępowaniach przygotowaw-czych, formułowanie na jej podstawie wniosków oraz sporządzanie pisemnych analiz,
4.analiza materiału dowodowego gromadzonego w postępowaniach przygotowaw-czych, w tym prowadzenie analizy akt postępowań kontrolnych, prowadzonych przez organy skarbowe, dokumentacji księgowej i podatkowej firm, także prowa-dzonej w systemach informatycznych,
5.konsultowanie podejmowanych w toku postępowań przygotowawczych czynno-ści procesowych,
6.udzielanie prokuratorom merytorycznej pomocy w ustalaniu kierunków postępo-wania dowodowego w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, wyko-nywanie innych czynności zlecanych przez przełożonych.

Wymagania niezbędne:

1.pełna zdolność do czynności prawnych;
2.nieposzlakowana opinia, niekaralność sądowa, w tym za przestępstwa skarbowe;
3.przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
4.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, którego dotyczy kon-kurs;
5.wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia;
6.co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie problematyki związanej z zakre-sem obowiązków eksperta;
7.wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.
Wymagania dodatkowe:
1.znajomość przepisów dot. funkcjonowania prokuratury;
2.dobra znajomość aplikacji MS Excel, MS Word;
3.umiejętność wykorzystywania oprogramowania typu OCR;
4.znajomość oprogramowania Matic – mAnalyser;
5.doświadczenie w użytkowaniu oprogramowania IBM iBase, Analyst`s Notebook lub innych narzędzi wykorzystywanych w analizie kryminalnej;
6.praktyka w stosowaniu analizy kryminalnej w postępowaniach o charakterze ekonomicznym.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoba przystępująca do konkursu winna złożyć następujące dokumenty:

1. wniosek o dopuszczenie do konkursu;
2. własnoręcznie napisany i podpisany życiorys;
3. kwestionariusz osobowy (do pobrania w tym miejscu);
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i do-świadczenie zawodowe;
5. oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone prze-ciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych oso-bowych na potrzeby konkursu;
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
8. klauzula informacyjna (do pobrania w tym miejscu);

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU:

Konkurs na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicz-nych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie przeprowadza Komisja powołana przez Prokuratora Regionalnego w Szczecinie.
Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kon-kursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).

KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

I etap – wstępna selekcja ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
II etap – praktycznego sprawdzianu umiejętności,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wy-konywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

TERMINY:

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, przy ul. Adama Mickiewicza 153, 71-260 Szczecin, pok. 225 (II pię-tro) tel. kontaktowy 91 441 09 79, 441 09 50 lub przesłać pocztą.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

W zgłoszeniu należy wskazać sygnaturę konkursu: RP III WOS 1111.7.2018 oraz w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie interne-towej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz umieszczona na tablicy informa-cyjnej w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, nie później niż na 7 dni przed ter-minem rozpoczęcia tego etapu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regio-nalnej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie ze wskazaniem miejsca, daty i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu dla poszczególnych kandyda-tów nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

PROKURATOR REGIONALNY
Artur Maludy

PO VII WB 261.13.2018 „Kompleksowa termomodernizacja budynków przy ul. Wawrzyniaka 14 i 14a będących siedzibą Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód i Szczecin-Śródmieście w Szczecinie. Etap II Termomodernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka 14 część I i II”.

PO VII WB 261.13.2018

„Kompleksowa termomodernizacja budynków przy ul. Wawrzyniaka 14 i 14a będących siedzibą Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód i Szczecin-Śródmieście w Szczecinie. Etap II Termomodernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka 14 część I i II”.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Wzór umowy

7. Przedmiar – instalacja centralnego ogrzewania – przedmiar robót

8. Przedmiar – instalacja ciepłej wody użytkowej – przedmiar robót

9. Przedmiar – instalacje elektryczne – przedmiar robót

10. Przedmiar – instalacje wentylacji mechanicznej – przedmiar robót

11. Przedmiar – roboty ogólnobudowlane-remontowe – przedmiar robót

12. Przedmiar – węzeł centralnego ogrzewania – przedmiar robót

13. PW _ Architektura I Konstrukcja

14. PW _ Instal co cwu I PV 22

15. PW _ Wezel co I PMS

16. PW _ Instal _ El I Instal_osw

17. Ekspertyza techniczna _ Panele PV _ rys 01

18. Ekspertyza techniczna _ Panele PV

19. STWiOR _ Arch_ B.00.00.00 Wymagania ogólne

20. STWiOR _ Arch_ B.02.01.00 Roboty rozbiórkowe

21. STWiOR _ Arch_ B.01.01.00 Rusztowania ramowe

22. STWiOR _ Arch_ B.04.01.00 Obróbki blacharskie

23. STWiOR _ Arch_ B.06.01.00 Bezspoinowe Systemy Dociepleń

24. STWiOR _ Instal co cwu I PV

25. STWiOR _ Wezel co I PMS

26. STWiOR _ Instal _ El I Instal_osw

27. PB _ Architektura I Konstrukcja

28. PB _ Instal co cwu I PV

29. PB _ Wezel co I PMS

30. PB _ Instal _ El I Instal_osw

31. Ekspertyza techniczna _ Panele PV _ rys 01

32. Ekspertyza techniczna _ Panele PV

33. STWiOR _ Arch_ B.00.00.00 Wymagania ogólne

34. STWiOR _ Arch_ B.02.01.00 Roboty rozbiórkowe

35. STWiOR _ Arch_ B.01.01.00 Rusztowania ramowe

36. STWiOR _ Arch_ B.04.01.00 Obróbki blacharskie

37. STWiOR _ Arch_ B.06.01.00 Bezspoinowe Systemy Dociepleń

38. STWiOR _ Instal co cwu I PV

39. STWiOR _ Wezel co I PMS

40. STWiOR _ Instal _ El I Instal_osw

41 a.opis projektu wykonawczego 01

41 b.PW_A_02 – RZUT PIWNICY

41 c. PW_A_03 – RZUT PARTERU

41 d. PW_A_04 – RZUT PIĘTRA +1

41 e. PW_A_05 – RZUT PIĘTRA +2

41 f. PW_A_06 – RZUT PIĘTRA +3

41 g. PW_A_07 – RZUT PIĘTRA +4

41 h. PW_A_08 – RZUT PIĘTRA +5

41 i. PW_A_09 – RZUT PIĘTRA +6

41 j. PW_A_10 – RZUT PIĘTRA +7

41 k. PW_A_11 – RZUT PIĘTRA +8

41 l. PW_A_12 – RZUT PIĘTRA TECHNICZNEGO

41 m. PW_A_13 – RZUT DACHU

41 n. PW_A_14 – PRZEKRÓJ A-A

41 o. PW_A_15 – PRZEKRÓJ B-B

41 r.PW_A_17 – ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

41 s.PW_A_18 – ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ, KRAT

41p.PW_A_16 – PRZEKRÓJ C-C, FRAGMENT ELEWACJI WSCHODNIEJ, ZACHODNIEJ

42 b. Rzut poziomu -1 fragment garażu – instalacje elektryczne

42 a. Sytuacja terenu

42 c. Rzut piwnicy -1 – instalacje elektryczne

42 d. Rzut parteru +-0 – instalacje elektryczne

42 e. Rzut piętra +1 – instalacje elektryczne

42 f. Rzut piętra +2 – instalacje elektryczne

42 g. Rzut piętra +3 – instalacje elektryczne

42 h. Rzut piętra +4 – instalacje elektryczne

42 i. Rzut piętra +5 – instalacje elektryczne

42 j. Rzut piętra +6 – instalacje elektryczne

42 k. Rzut piętra +7 – instalacje elektryczne

42 l. Rzut piętra +8 – instalacje elektryczne

42 m. Rzut dachu – instalacja odgromowa

42 n. Schemat ideowy tablicy “TG”

42 o.Schemat ideowy tablicy “TPiwnica”

42 p. Schemat ideowy tablicy “TA1”

42 r. Schemat ideowy tablicy “T2”

42 s. Schemat ideowy tablicy “T3”

42 t. Schemat ideowy tablicy “TA4”

42 w. Schemat ideowy tablicy “T6”

42 x. Schemat ideowy tablicy “TA7”

42 y. Schemat ideowy tablicy “T8”

42 z. Schemat ideowy tablicy “p.poż.”

42 zz. Schemat ideowy systemu przyzywowego

42 zzz. Opis

42. u Schemat ideowy tablicy “TA5”

43.Roboty zamienne do modyfikacji

44. Oświadczenie o grupie kapitałowej

 

PO VII WB 262.99.2018 „Usługę zorganizowania i przeprowadzenia imprezy mikołajkowej dla dzieci pracowników obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w 2 grupach”

PO VII WB 262.99.2018 „Usługę zorganizowania i przeprowadzenia imprezy mikołajkowej dla dzieci pracowników obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w 2 grupach”

 

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3.Wzór umowy

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty