PO IV WOS 1110.14.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

PO IV WOS 1110.14.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Prokurator Okręgowy w Szczecinie, uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu szczecińskiego:

• 1 etat w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie

Czytaj dalej PO IV WOS 1110.14.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

PO IV WOS 1110.16.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

PO IV WOS 1110.16.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Prokurator Okręgowy w Szczecinie, uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu szczecińskiego:

• 1 etat w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

Czytaj dalej PO IV WOS 1110.16.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

PO IV WOS 1110.15.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Szczecin, dnia 15 listopada 2018 r.
PO IV WOS 1110.15.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Prokurator Okręgowy w Szczecinie, uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu szczecińskiego:

• 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Stargardzie

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi
do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.), winny zgłosić swoją kandydaturę w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. poprzez złożenie stosownego wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Szczecinie i oznaczonego sygnaturą niniejszego naboru PO IV WOS 1110.15.2018.

Wniosek należy złożyć w

Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie,
ul. Stoisława 6,
70-952 Szczecin

Czytaj dalej PO IV WOS 1110.15.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

RP III WOS 1111.7.2018 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

RP III WOS 1111.7.2018

Prokurator Regionalny w Szczecinie

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs
na staż urzędniczy
na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

Nazwa i adres prokuratury:

Prokuratura Regionalna w Szczecinie,
ul. Adama Mickiewicza 153,
71 – 260 Szczecin,

Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.7 .2018,

LICZBA WOLNYCH STANOWISK: 1

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia 1 stanowiska eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w wymiarze 1 etatu.

WYNAGRODZENIE:

Wynagrodzenie na stanowisku eksperta w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury (stanowiska samodzielne) określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., Nr 485z późn zm.) w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.przygotowywanie analiz i ocen dotyczących mechanizmów ekonomicznych ujawnianych w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, objętych postępowa-niami karnymi,
2.wstępne badania zabezpieczonej w postępowaniach przygotowawczych doku-mentacji finansowej, podatkowej i bankowej oraz opiniowanie w zakresie jej kom-pletności i przydatności dowodowej,
3.dokonywanie samodzielnie lub we współdziałaniu z analitykiem kryminalnym Prokuratury Regionalnej w Szczecinie analizy dokumentacji finansowej, podatko-wej i bankowej, zabezpieczonej w toczących się postępowaniach przygotowaw-czych, formułowanie na jej podstawie wniosków oraz sporządzanie pisemnych analiz,
4.analiza materiału dowodowego gromadzonego w postępowaniach przygotowaw-czych, w tym prowadzenie analizy akt postępowań kontrolnych, prowadzonych przez organy skarbowe, dokumentacji księgowej i podatkowej firm, także prowa-dzonej w systemach informatycznych,
5.konsultowanie podejmowanych w toku postępowań przygotowawczych czynno-ści procesowych,
6.udzielanie prokuratorom merytorycznej pomocy w ustalaniu kierunków postępo-wania dowodowego w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, wyko-nywanie innych czynności zlecanych przez przełożonych.

Wymagania niezbędne:

1.pełna zdolność do czynności prawnych;
2.nieposzlakowana opinia, niekaralność sądowa, w tym za przestępstwa skarbowe;
3.przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
4.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, którego dotyczy kon-kurs;
5.wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia;
6.co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie problematyki związanej z zakre-sem obowiązków eksperta;
7.wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.
Wymagania dodatkowe:
1.znajomość przepisów dot. funkcjonowania prokuratury;
2.dobra znajomość aplikacji MS Excel, MS Word;
3.umiejętność wykorzystywania oprogramowania typu OCR;
4.znajomość oprogramowania Matic – mAnalyser;
5.doświadczenie w użytkowaniu oprogramowania IBM iBase, Analyst`s Notebook lub innych narzędzi wykorzystywanych w analizie kryminalnej;
6.praktyka w stosowaniu analizy kryminalnej w postępowaniach o charakterze ekonomicznym.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoba przystępująca do konkursu winna złożyć następujące dokumenty:

1. wniosek o dopuszczenie do konkursu;
2. własnoręcznie napisany i podpisany życiorys;
3. kwestionariusz osobowy (do pobrania w tym miejscu);
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i do-świadczenie zawodowe;
5. oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone prze-ciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych oso-bowych na potrzeby konkursu;
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
8. klauzula informacyjna (do pobrania w tym miejscu);

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU:

Konkurs na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicz-nych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie przeprowadza Komisja powołana przez Prokuratora Regionalnego w Szczecinie.
Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kon-kursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).

KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

I etap – wstępna selekcja ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
II etap – praktycznego sprawdzianu umiejętności,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wy-konywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

TERMINY:

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, przy ul. Adama Mickiewicza 153, 71-260 Szczecin, pok. 225 (II pię-tro) tel. kontaktowy 91 441 09 79, 441 09 50 lub przesłać pocztą.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

W zgłoszeniu należy wskazać sygnaturę konkursu: RP III WOS 1111.7.2018 oraz w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie interne-towej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz umieszczona na tablicy informa-cyjnej w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, nie później niż na 7 dni przed ter-minem rozpoczęcia tego etapu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regio-nalnej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie ze wskazaniem miejsca, daty i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu dla poszczególnych kandyda-tów nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

PROKURATOR REGIONALNY
Artur Maludy

RP III WOS 1111.4.2018 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na staż urzędniczyna

stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  

Czytaj dalej RP III WOS 1111.4.2018 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.3.2018 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na staż urzędniczyna stanowisko

audytora wewnętrznego

w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  

Czytaj dalej RP III WOS 1111.3.2018 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.6.2018 KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28  stycznia 2018  r. Prawo                   o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2  listopada  2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora   (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1838)  

Prokurator Regionalny  w Szczecinie   ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

w Prokuraturze  Regionalnej  w Szczecinie  

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora   – 2         

Czytaj dalej RP III WOS 1111.6.2018 KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1112.5.2018 Prokurator Regionalny w Szczecinie poszukuje kandydata do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika wspomagającego pion orzeczniczy

Prokurator Regionalny  w Szczecinie poszukuje kandydata do pracy na umowę  o pracę  na zastępstwo  za pracownika wspomagającego pion orzeczniczy

Wymagania stawiane kandydatom :

Czytaj dalej RP III WOS 1112.5.2018 Prokurator Regionalny w Szczecinie poszukuje kandydata do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika wspomagającego pion orzeczniczy