Informacje dla pokrzywdzonych

Informacje o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach stron procesowych zawarte są w poniższych załącznikach.
– Pouczenia pokrzywdzonego.pdf
– Uproszczona wersja pouczeń pokrzywdzonego.pdf
– Pouczenia podejrzanego.pdf

Poniżej udostępniono materiały o charakterze informacyjno-edukacyjnym, mające służyć pomocą wszystkim osobom pokrzywdzonym przestępstwem w dochodzeniu ich praw i roszczeń, których zakres będzie sukcesywnie poszerzany:
– Informacja dla pokrzywdzonych o dopuszczalnych sposobach naprawienia szkody.pdf
– Pozew o zapłatę w postępowaniu cywilnym.pdf
– Pozew o alimenty.pdf
– Pozew adhezyjny.pdf
 -Kampania społeczna: „Poznaj swoje prawa. Wyjdź z cienia. Pozwól sobie pomóc” (informacje dla pokrzywdzonych)
– Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego-inicjowanie postępowania sądowego.pdf
– Jak możemy zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie.pdf

Publikacje współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
– Obywatel w postępowaniu cywilnym.pdf
– Obywatel w postępowaniu karnym.pdf
– Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym.pdf

Informacje dla osób, które doświadczają trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub obu tych dysfunkcji łącznie:
– Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2011.209.1243).pdf
– Wykaz numerów telefonów przeznaczonych do komunikowania się z prokuratorem do spraw skarg w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz w prokuratorach rejonowych okręgu szczecińskiego przy wykorzystaniu funkcji sms lub mms.pdf
– Wykaz adresów przeznaczonych do komunikowania się z prokuratorem do spraw skarg w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie za pośrednictwem poczty elektronicznej.pdf

Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem o możliwości otrzymania bezpłatnej pomocy.
– Ogłoszenie Ministerstwa Sprawiedliwości o możliwości uzyskania pomoc.pdf
– Wykaz podmiotów, na rzecz których w 2014 r. zostały przyznane dotacje celowe z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
– Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb

 

 

Wykaz instytucji oraz podmiotów i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku:

podmioty realizujace programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w woj. zachodniopomorskim-2018

wykaz gminnych zespołów interdyscyplinarnych.

rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 2018 r.

rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia 2018.

organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

 

Wykaz instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w województwie lubuskim w 2018 roku:

Lubuskie

 

Wykaz instytucji oraz podmiotów i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w województwie zachodniopomorskim.
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 2017 r
Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia 2017 r
Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
Podmioty realizujace programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w woj. zachodniopomorskim
Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w woj. zachodniopomorskim
Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych

Wykaz instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w województwie lubuskim:
– Ośrodki Pomocy Społecznej 2016
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2016
Baza teleadresowa zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Baza danych Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2016
Rejestr Wojewody Lubuskiego jednostek specjalistycznego poradnictwa – stan na 27.06.2016
Rejestr Wojewody Lubuskiego placówek zapewniających miejsca noclegowe -stan na 27.06.2016 r
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia oraz realizatorzy programu korekcyjno-edukacyjnego 2016
Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Baza instytucji rządowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – strona internetowa lubuskiego urzędu wojewódzkiego

Stowarzyszenie SOS dla Rodziny z siedzibą w Szczecinie przy ul. Energetyków 10 realizuje zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na terenie objętym właściwością Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Z myślą o osobach pokrzywdzonych przestępstwem, które nie mają możliwości bezpośredniego zgłoszenia się do Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem lub z innych powodów wolą zgłosić się za pośrednictwem Internetu została uruchomiona aplikacja Pomocnik. Aplikacja ta jest bezpłatna, istnieje możliwość pobrania jej na każde urządzenie mobilne ze sklepu internetowego Google Play.

Link do aplikacji Pomocnik