Jednostki podległe

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.10.49.297) Prokuratura Okręgowa w Szczecinie – obejmuje obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w:


– Choszcznie,
– Goleniowie,
– Gryficach,
– Gryfinie,
– Kamieniu Pomorskim,
– Łobzie,
– Myśliborzu,
– Pyrzycach,
– Stargardzie,
– Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie,
– Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie,
– Szczecin-Śródmieście w Szczecinie,
– Szczecin-Zachód w Szczecinie,
– Świnoujściu.

 

Zgodnie z treścią art.3 ust 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (Dz.U.08.7.39 t.j. z późn. zm.) zadaniem prokuratur okręgu szczecińskiego jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.

Zadania te prokuratorzy wykonują przez:

  • prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami,
  • wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli,
  • podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach,
  • sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności,
  • prowadzenie badań w zakresie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania,
  • zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji,
  • koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy państwowe,
  • współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa,
  • współpracę z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych, opiniowanie projektów aktów normatywnych,
  • podejmowanie innych czynności określonych w ustawach.