PO IV WOS 1111.10.2017 Konkurs na staż urzędniczy

Szczecin, dnia 06 lipca 2017 r.

Na podstawie z art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 246 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400),

Prokurator Okręgowy w Szczecinie ogłasza konkurs na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszy referent) w jednostkach organizacyjnych prokuratur rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

Liczba wolnych miejsc – 2

Zakres zadań na stanowisku pracy:
– wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych,
– prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,
– prowadzenie korespondencji, sporządzanie projektów pism,
– zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie,
– wykonywanie – w zakresie zleconym przez prokuratora – czynności formalno-prawnych, jeżeli do ich wykonania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator,
– obsługa urządzeń biurowych.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
•     pełna zdolność do czynności prawnych,
•     nieposzlakowana opinia,
•     niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
•     przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
•    wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
•    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
•    znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera w sposób pozwalający na samodzielne przygotowanie dokumentacji.

Wymagania dodatkowe:
•    preferowane wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, kierunek administracja,
•    umiejętność planowania i organizowania pracy,
•    umiejętność pracy w zespole,
•    samodzielność, obowiązkowość, kreatywność,
•    zdolności analityczne,
•    komunikatywność,
•    odporność na stres,
•    wysoki poziom wiedzy ogólnej,
•    wysoka kultura osobista,
•    udokumentowana znajomość języka obcego.

Wymagane dokumenty:
•     wniosek o dopuszczenie do konkursu,
•     kwestionariusz osobowy (do pobrania w tym miejscu);
•     własnoręcznie napisany i podpisany życiorys,
•     odpis dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
•    oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska na sporządzanych zgodnie z wymogami prawnymi listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie bądź nadanie drogą pocztową w terminie do dnia 25 lipca 2017 r. na adres:

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
ul. Stoisława 6,
70-952 Szczecin pok. 129 I piętro
tel. kont. 091 484 96 75

z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:

1.    etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności,
3. etapu trzeciego –rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego sporządzona przez Komisję kwalifikacyjną, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w jej siedzibie, ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku stażysty (docelowe stanowisko młodszy referent) w jednostkach organizacyjnych prokuratur rejonowych mających siedzibę w Szczecinie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej.

PROKURATOR OKRĘGOWY

Remigiusz Dobrowolski
Prokurator Prokuratury Regionalnej

(Na oryginale właściwy podpis)